BOKNINGSVILLKOR

Bokningsvillkor Sandbybadets camping
Dessa bokningsvillkor gäller för uthyrning av uppställningsplats för tält, husvagn, husbil samt för att hyra
stuga. Vi förbehåller oss rätten att flytta dig till ett likvärdigt boende och kan inte garantera bokning av
specifikt platsnummer. Vi gör såklart vårt bästa för att tillgodose era önskemål.

In- & utcheckning
Incheckning för camping och stugor från kl 15:00
Utcheckning för camping och stugor senast kl 12:00

Hur många personer ingår i campingpriset?
Priset för en campingtomt avser ett boendeekipage. Detta betyder en husvagn med förtält och bil, en
husbil eller ett tält och bil. Det tillåtet med max 6 personer (vuxna och barn). Vid fler personer tillkommer
50SEK/person och dygn, Max 2 extra personer.

Åldersgräns
Vi är en familjecamping. För att boka/ingå avtal med oss måste alla i sällskapet vara minst 23 år gamla,
gäller ej barnfamiljer. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett
krav för att få tillträde till uppställningsplatsen.

Bokningsavgift
Bokningsavgift på 80 SEK tillkommer på alla bokningar gjorda på telefon eller mail.

När blir min bokning bindande?
Bokningen blir bindande när du erhållit en bokningsbekräftelse från oss och du har betalt handpenning
eller hela hyran. Kontrollera alltid att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du
bokat. DU som kund ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Öppet köp i 24 timmar
Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst.

När ska jag betala?
Mer än 40 dagar till ankomst – 20% av totalbelopp betalas 14 dagar efter att ni mottagit en faktura från
oss. Hela beloppet ska vara oss tillhanda senaste 40 dagar innan ankomst (se datum och belopp på
faktura). Efter slutlikviden är betald går det ej att förkorta bokningen.
Mindre än 40 dagar till ankomst – Hela beloppet betalas inom 14 dagar, om inget annat anges (se datum
och belopp på fakturan). Efter slutlikviden är betald går det ej att förkorta bokningen.

Sen eller utebliven betalning
Om du inte betalar handpenningen i tid avbokas din bokning utan något särskilt meddelande. Om du inte
slutbetalar i tid ses det som en avbokning och avbokningsreglerna träder i kraft

Vad händer om jag vill åka hem tidigare?
Om du väljer att åka hem tidigare än vad din bokning säger återbetalas inga pengar.

Vad gäller om jag vill avboka?
Avbokning måste ske så fort du vet att du inte kommer kunna fullfölja avtalet på grund av någon av
nedanstående händelser. Du kan avboka muntligen, skriftligen eller via e-post till oss. Utan
avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Avbeställningsskyddet måste beställas vid
bokningstillfället, för en kostnad på 400 SEK per stuga/campingplats, och innebär att du kan avboka fram
till 24 timmar innan ankomst och få återbetalning med ett avdrag på 640 SEK (avbeställningsskydd +
administrativ avgift).
Giltiga skäl för att utnyttja avbeställningsskyddet är:
Om det inträffar någon allvarlig händelse utom din kontroll, såsom omfattande eldsvåda eller översvämning
i din bostad, vilket medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning.
Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka (-e), sambo, familj eller
medresenär.
Om du p.g.a. arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.
Ditt förhinder måste kunna styrkas med intyg från läkare, myndighet, försäkringsbolag el. dyl.

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan
erbjuda dig ett likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt de du har
betalt till oss. I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från
uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva
avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför
vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingplatsens
kontrollansvar nedan). Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har
möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller
någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt sägas avtalet upp med
omedelbar verkan utan rätt till återbetalning. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på
stugan/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan
/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ej heller låta fler personer
övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om du
inte gör detta kommer städning att utföras på din bekostnad. Observera att rökning ej är tillåtet i något av
våra stugor! Överträdelse av rökförbud i stuga medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst

Force Majeure
I det fall vistelsen ej kan genomföras p.g.a. händelser utanför vår kontroll (naturkatastrof, krigshandlingar,
arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten – /energitillförsel, eldsvåda eller annan jämbördig
händelse) som vi inte kan påverka, förutse, eller rimligtvis kunde förväntats känna till när avtalet ingicks
är vi fria ifrån återbetalning, skadestånd eller andra påföljder. Detta gäller även om vi har anlitat en
leverantör eller någon annan i tidigare led som skulle vara fri enligt stycket ovan.

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du
dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du ta hjälp av ARN-Allmänna
Reklamationsnämnden.

Personuppgiftslagen – GDPR
Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med bokning av
uppställningsplats (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i
syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och
tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till
inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.
Du har rätt att en gång per år utan kostnad, efter skriftlig begäran, få ta del av vilka uppgifter som
registrerats, uppgift om hur dessa används, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om
eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av
eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda
personuppgifterna för marknadsföring av vår verksamhet.

Ångerrätt
Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om
inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av
uppställningsplats för tält, husvagn och husbil.